Školní vzdělávací program

Podmínky pro vzdělávání dětí

Podmínky pro vzdělávání dětí Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami, je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje škola. Člení se podle...

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu ŠVP vypracoval celý kolektiv školy a je v souladu s RVP PV a jeho cíli a kompetencemi, zohledňuje podmínky mateřské školy ve Francově Lhotě. Metody a formy práce vychází z prostředí ve kterém žijeme a co nám...

Environmentální výchova

Environmentální výchova Je chápána jako výchova směřující k souladu člověka s přírodou a životním prostředím. Vede dítě k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí Záměr vzdělávání v environmentální oblasti Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě...

Organizace vzdělávání

Organizace vzdělávání Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.45 hodin. Povinná předškolní docházka je stanovena na dobu od 8.00-12.00 hodin. Směnování učitelek je zajištěno tak, aby co nejvíce byly zajištěny prožitkové činnosti. Snažit se , aby nedocházelo k přílišným...

Akce pořádané mateřskou školou

Akce pořádané mateřskou školou Práce a údržba na bylinkové zahrádce po celý rok Drakiáda Dýňové slavnosti Uspávání broučků Divadelní představení, loutková představení Zimní zamykání lesa Návštěva Betléma v Horní Lidči Nadílka čerta a Mikuláše Besídka a dílničky pro rodiče v...

Pravidla pro vnitřní evaluaci

Pravidla pro vnitřní evaluaci Jde o průběžné vyhodnocování vzdělávací činnosti a podmínek v mateřské škole, které nám poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce. Je to systematický proces, jehož výsledku využíváme ke zlepšení vzdělávacího procesu. Sledujeme: -kvalitu práce pedagogů -výsledky...

Psychosociální podmínky

Psychosociální podmínky Cílem mateřské školy je, aby se zde dítě cítilo příjemně, bezpečně, spokojeně. Rozvíjíme osobnost tak, aby zvládlo plynulý přechod do základní školy. Hlavní snahou je rozvíjet osobnost dítěte prožitkovým učením, získávání nových kamarádů, začleňování do kolektivu a celková...

Skip to content