Environmentální výchova

Je chápána jako výchova směřující k souladu člověka s přírodou a životním prostředím.

Vede dítě k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí

Záměr vzdělávání v environmentální oblasti

Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí-počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu. Vytvořit odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

Pedagogické prostředky a metody

Pozorování

Dítě předškolního věku projevuje spontánní zájem o vše živé. Prvním krokem je dát jim prostor a čas k pozorování. Učitelka by měla trpělivě naslouchat, když dítě něco objeví, sdílet prožitky, pochválit za získané nové informace. Poskytujeme dětem k bádání lupy, barevná sklíčka, nádobky, dalekohledy, mikroskopy, skleničky s lupou ve víčku

Experiment

Děti experimentují přirozeně, převážně zkoušením maličkostí během dne. Dětem nabízíme experimenty s barvami, skupenstvími, látkami, kapalinami, aby získaly praktické zkušenosti

Výchova prací

Děti se aktivně podílí na činnostech uvnitř třídy, úklid pracovní plochy, hraček. Také však se zapojují do dění v zahradě, zvelebování záhonů, péče o ptáky a hmyz-budování hmyzích domečků, sypání jídla ptákům v zimním období

Přírodovědné procházky

V rámci každodenního pobytu venku děti neustále něco objevují a zkoumají. V nedalekém lese a přilehlých loukách trávíme spoustu času. Stavíme domečky pro skřítky a chodíme krmit zvířátka do ohrad. Využíváme veškeré přírodní materiály k podpoře fantazie a kreativity

Počítání měření a vážení

Příroda a přírodní materiály poskytují příležitosti k mnoha aktivitám rozvíjejícím predmatematické schopnosti a logické myšlení

Cíle

  • navštívit Envi centrum v blízkém okolí
  • návštěva zoologické zahrady
  • návštěvy lesa
  • třídění odpadů do barevně odlišených nádob-budovat povědomí proč je důležité třídit odpad
  • odpadový materiál dál využívat k tvoření s dětmi a pracovním činnostem
  • šetřit vodou
  • pečovat o školní zahradu a záhonky v areálu školní zahrady
  • vést k zdravému životnímu stylu
  • zařazovat pohybové aktivity během celého pobytu v MŠ, i za nepříznivého počasí zařazovat pobyt venku a otužovat děti
  • do jídelníčku řadit zdravé a regionální potraviny
Skip to content