Prohlášení o ochraně soukromí

Informace o zpracování osobních údajů

Chráníme vaše údaje

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním 
vašich osobních údajů.  Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména 
nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu 
daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.
 
Správcem vašich osobních údajů je:
 • Mateřská škola Francova Lhota, okres Vsetín, příspěvková organizace
 • Francova Lhota 359, 756 14 Francova Lhota
 • IČ: 70984085
 • Telefon: 571458110
 • E-mail: mat.skolafl@volny.cz
 • Datová schránka: 8dkkq53
 • www: https://skolka.francovalhota.cz/
 • /dále jen Škola/) 
Níže se dozvíte, jak budeme zpracovávat Vaše osobní údaje s ohledem na Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

Základní zásady ochrany osobních údajů

 • Škola se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna
  práva všech subjektů, jejichž osobní údaje Škola zpracovává, a to v nevyšší možné míře.
 • Získání a zpracování osobních údajů je vždy řešeno v rámci zásad zákonnosti, transparentnosti a
  korektnosti.
 • Jsou prováděna opatření v oblasti technické, procesní a organizační tak, aby byla zajištěna ochrana
  při zpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost a odolnost. Tato opatření
  jsou pravidelně kontrolována a na základě účinnosti hodnocena a zdokonalována.
 • K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány
  pouze z důvodu plnění zákonného účelu nebo se souhlasem subjektů údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
 • Nové požadavky vyplývající z právních předpisů nebo aktuálních hrozeb jsou neprodleně
  implementovány.
 • Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena a v případě dopadu na práva
  subjektů údajů hlášena na dozorový úřad, v případě vysokých rizik také subjektům údajů.

Přehled zpracovávaných údajů a jejich zdroje

Škola shromažďuje osobní údaje sloužící k jednoznačné identifikaci subjektu údajů (fyzických osob),
kontaktní údaje umožňující komunikaci a další údaje vztahující se k předmětu vykonávaných agend a
související s poskytovanými službami a činnostmi Školy. Osobní údaje jsou získávány přímo od
občanů, případně ze základních registrů.

Účely a právní základ pro zpracování

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je plnění agend vyplývajících z povinností Školy a
poskytování služeb občanům.

Přehled účelů a právních základů pro zpracování

 

Účel zpracování Právní základ*(1)
Vedení mzdové agendy
C
Najímání lidských zdrojů z úřadu práce
C
Správa lidských zdrojů
C
Poskytnutí komerčního sdělení
B
Pořádání besídek pro děti a rodiče
F
Příjem a výdej pokladních dokladů
C
Evidence smluv
C
Vedení úřední desky
C
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
C

1*a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních
účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci, kterým je pověřen správce;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů
vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
 

Doba, po níž jsou osobní údaje zpracovávány

Doba zpracování osobních údajů se řídí zákonnými požadavky, smluvními ujednáními nebo dobou, na
kterou byl subjektem údajů udělen souhlas se zpracováním osobních údajů.

Jak probíhá zpracování osobních údajů

Škola zpracovává Vaše osobní údaje ve svých informačních systémech. Zpracování osobních údajů je
pod stálou kontrolou procesů fyzického i technického zabezpečení. Při zpracování Škola využívá
bezpečnostních kontrolních a technických mechanismů zajišťujících ochranu zpracovávaných údajů v
nejvyšší možné míře před neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátou nebo zničením a před dalším
možným zneužitím.
Zaměstnanci pracující s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni
mlčenlivostí přetrvávající i po skončení pracovního vztahu k Obci.
Škola neprovozuje kamerový systém

Předávání osobních údajů jiným osobám

Škola předává osobní údaje zpracovatelům osobních údajů na základě smlouvy s příslušnými
ustanoveními o zpracování osobních údajů. Dále mohou být osobní údaje předány subjektům veřejné
moci a státním orgánům, pokud je to uloženo nebo umožněno právním předpisem.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Subjekt údajů se v případě zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu vždy
svobodně rozhodne, zda svůj souhlas poskytne, případně omezí nebo zda odmítne souhlas udělit.
Škola je vázáno rozsahem poskytnutého souhlasu.
Poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu nebo jeho neposkytnutí ukončí Škola
zpracování osobních údajů.

Webové stránky školy

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

Práva subjektů údajů

Právo na přístup
umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě Škola zpracovává, účel, právní
základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak
má každý subjekt údajů právo na informaci o všech osobních údajích, které o něm Škola zpracovává.
Tím by však neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale
rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena
národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jejich osobní údaje
využívány k automatickému rozhodování nebo profilování.

Právo na opravu
umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou
nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Škola musí v případě oznámení zajistit provedení opravy bez
zbytečného odkladu.

Právo na výmaz
(neboli právo být zapomenut) umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence
Školy, pokud nastane některý z těchto případů:

 • osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, např. uplynula stanovená doba
  zpracování;
 • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod
  pro jejich zpracování;
 • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na
  základě souhlasu pro služby informační společnosti);
 • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založenou na oprávněných zájmech Školy a tyto
  oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana.

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech kopiích.

Právo na omezení zpracování

ukládá Školeomezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:

 • pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení
  zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu
  požadovat omezení zpracování (dočasné uchování bez dalšího zpracování);
 • jestliže osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel Školy, ale mohou být i nadále potřebné
  pro občana, např. pro obhajobu případných právních nároků;
 • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat
  omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy správce převáží nad zájmy
  subjektu údajů.
Právo vznést námitky
umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založenému na
oprávněném nebo veřejném zájmu Školy. V případě námitek subjektu údajů má Škola povinnost
ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na
ochraně jeho osobních údajů.
 
Právo na přenositelnost
umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž
může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a
proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na
souhlasu či smlouvě.
 
Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se
domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních
údajů.

 • Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
 • telefon: +420 234 665 111

Způsob uplatňování práv subjektů údajů

elektronickým podáním:

 • prostřednictvím elektronické podatelny, doporučeno se zaručeným elektronickým podpisem
  mat.skolafl@volny.cz
 • prostřednictvím datové schránky: 8dkkq53

osobně v ředitelně školy (písemná žádost, občanský průkaz)
Mateřská škola Francova Lhota, okres Vsetín, příspěvková organizace
Francova Lhota 359
756 14 Francova Lhota
úřední hodiny školy:
Středa 7:00 – 12:00

Postup k uplatnění práv subjektů údajů

1.Přijetí žádosti
2.Identifikace žadatele
3.Vyhodnocení žádosti
4.Rozhodnutí o žádosti
5.Výkon rozhodnutí
6.Informování žadatele
Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech
prodloužit až o 60 dní, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž musí být subjekt
údajů ze strany správce údajů informován, včetně důvodu prodloužení.

Identifikační a kontaktní údaje pověřence pro ochranu
osobních údajů

 • Inovation One s.r.o.
 • IČO: 04734807
 • Se sídlem: Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
 • Odpovědná osoba pověřence
  • Filip Šikola
  • +420 775 992 451
  • filip.sikola@innone.cz

Slovníček pojmů

 • Oprávněný zájem – zájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.
 • Osobní údaj – informace o konkrétním, identifikovatelném člověku
 • Příjemce – osoba, které jsou předávány údaje.
 • Správce – osoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.
 • Subjekt údajů – živá osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
 • Účel – důvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.
 • Zpracování – činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji.
 • Zpracovatel – osoba, která pro správce zpracovává osobní údaj 

Skip to content