Pravidla pro vnitřní evaluaci

Jde o průběžné vyhodnocování vzdělávací činnosti a podmínek v mateřské škole, které nám poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce. Je to systematický proces, jehož výsledku využíváme ke zlepšení vzdělávacího procesu.

Sledujeme:

-kvalitu práce pedagogů

-výsledky vzdělávání

-naplňování cílů školního programu

-způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání

-průběh vzdělávání

-kvalitu podmínek vzdělávání

Předmět evaluace:

práce a činnosti, které s dětmi provádíme, reakce a chování dětí i celé skupiny, individuální rozvoj, vývoj kvality pedagogické práce, věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace řízení, MŠ, personální zajištění, spoluúčast rodičů

Evaluace tématu, podtématu, integrovaného bloku

Hodnotí se ukončený vzdělávací celek, reakce dětí , vhodnost, spolupráce skupiny, naplňení cílů, dosažení očekávaných výstupů

Nástroje evaluace

-hodnocení témat

-měsíční hodnocení činnosti

Kontrolu dokumentace provádí ředitelka, zodpovídají učitelky měsíčně

Evaluace souladu RVP a ŠVP

Hodnotí se naplňování cílů vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce

Nástroje evaluace

-přehledy o rozvoji dětí

-hospitační záznamy

-dotazníky pro rodiče

-pedagogické rady

-autoevaluace pedagogických pracovníků

Zodpovídá ředitelka, učitelky, rodiče leden, červen

Evaluace rozvoje dětí

Hodnotí se vývojové pokroky, chování dětí, chování skupiny,

Nástroje evaluace

-písemné záznamy o dětech

-konzultace učitelek

-konzultace s rodiči

-konzultace s odborníky z PPP leden, červen

Hodnocení konkrétních činností, výsledků hry jedince , chování celé skupiny provádí učitelka průběžně

Evaluace personálních podmínek

Hodnotí se personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP, kvalifikovanost pedagogického týmu, DVPP, efektivita personálního zabezpečení -provoz MŠ a jídelna

Nástroje evaluace

-DVPP

-pedagogické a provozní porady

-sebehodnocení

Hodnocení provádí ředitelka a vedoucí stravování

Evaluace spolupráce s rodinou

Hodnotí se aktivita a zapojení rodičů do činností MŠ, úspěšnost zvolených metod práce

Nástroje evaluace

-účast rodičů na mimoškolních akcích

-fotodokumentace

-rozhovory s rodiči

-dotazníky

Zodpovídá ředitelka, učitelky, rodiče

Evaluace spolupráce se zřizovatelem, ZŠ, veřejností

Hodnotí se kvalita a účelnost zvolených metod práce ve vztahu k naplňování stanovených cílů v ŠVP

Nástroje evaluace

-vystupování dětí na veřejnosti

-návštěva ZŠ

-projednání rozpočtu se zřizovatelem

-písemné záznamy o spolupráci

-webové stránky školy

Zodpovídá ředitelka , učitelky červen

Pravidla pro vnitřní evaluaci

Jde o průběžné vyhodnocování vzdělávací činnosti a podmínek v mateřské škole, které nám poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce. Je to systematický proces, jehož výsledku využíváme ke zlepšení vzdělávacího procesu.

Sledujeme:

-kvalitu práce pedagogů

-výsledky vzdělávání

-naplňování cílů školního programu

-způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání

-průběh vzdělávání

-kvalitu podmínek vzdělávání

Předmět evaluace:

práce a činnosti, které s dětmi provádíme, reakce a chování dětí i celé skupiny, individuální rozvoj, vývoj kvality pedagogické práce, věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizace řízení, MŠ, personální zajištění, spoluúčast rodičů

Evaluace tématu, podtématu, integrovaného bloku

Hodnotí se ukončený vzdělávací celek, reakce dětí , vhodnost, spolupráce skupiny, naplňení cílů, dosažení očekávaných výstupů

Nástroje evaluace

-hodnocení témat

-měsíční hodnocení činnosti

Kontrolu dokumentace provádí ředitelka, zodpovídají učitelky měsíčně

Evaluace souladu RVP a ŠVP

Hodnotí se naplňování cílů vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce

Nástroje evaluace

-přehledy o rozvoji dětí

-hospitační záznamy

-dotazníky pro rodiče

-pedagogické rady

-autoevaluace pedagogických pracovníků

Zodpovídá ředitelka, učitelky, rodiče leden, červen

Evaluace rozvoje dětí

Hodnotí se vývojové pokroky, chování dětí, chování skupiny,

Nástroje evaluace

-písemné záznamy o dětech

-konzultace učitelek

-konzultace s rodiči

-konzultace s odborníky z PPP leden, červen

Hodnocení konkrétních činností, výsledků hry jedince , chování celé skupiny provádí učitelka průběžně

Evaluace personálních podmínek

Hodnotí se personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP, kvalifikovanost pedagogického týmu, DVPP, efektivita personálního zabezpečení -provoz MŠ a jídelna

Nástroje evaluace

-DVPP

-pedagogické a provozní porady

-sebehodnocení

Hodnocení provádí ředitelka a vedoucí stravování

Evaluace spolupráce s rodinou

Hodnotí se aktivita a zapojení rodičů do činností MŠ, úspěšnost zvolených metod práce

Nástroje evaluace

-účast rodičů na mimoškolních akcích

-fotodokumentace

-rozhovory s rodiči

-dotazníky

Zodpovídá ředitelka, učitelky, rodiče

Evaluace spolupráce se zřizovatelem, ZŠ, veřejností

Hodnotí se kvalita a účelnost zvolených metod práce ve vztahu k naplňování stanovených cílů v ŠVP

Nástroje evaluace

-vystupování dětí na veřejnosti

-návštěva ZŠ

-projednání rozpočtu se zřizovatelem

-písemné záznamy o spolupráci

-webové stránky školy

Zodpovídá ředitelka , učitelky červen

Skip to content