Organizace vzdělávání

Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.45 hodin.

Povinná předškolní docházka je stanovena na dobu od 8.00-12.00 hodin.

Směnování učitelek je zajištěno tak, aby co nejvíce byly zajištěny prožitkové činnosti. Snažit se , aby nedocházelo k přílišným změnám v organizaci, činnosti dětí aby probíhaly v klidu a to zejména v adaptačním období, kdy jsou děti citlivé na jakoukoliv změnu a negativní situace. Klademe důraz na to, aby při řízených činnostech byly ve třídě vždy dvě dospělé osoby.

Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti od 3 do 6 let a děti s odkladem školní docházky. Přednostně jsou přijímány děti rok před vstupem do základní školy a děti s trvalým pobytem ve Francově Lhotě.

Od 1. 9. 2017 je pro děti, které dosáhnou do 31. 8. toho roku pěti let, docházka do mateřské školy povinná- bližší informace jsou stanoveny ve školním řádu.

Zápis dětí na následující školní rok probíhá v období celostátně určeném pro všechny mateřské školy v daném školním roce.

Rodiče jsou o této skutečnosti informováni formou plakátů, internetových stránek, a hlášením místního rozhlasu.

V první třídě pracujeme zpravidla s dětmi 2-4 letými. Třída je umístěna v přízemí budovy.

Při nástupu nových dětí je kladen důraz na adaptaci v novém prostředí, citlivé začlenění do kolektivu, vlídný a přátelský přístup ze strany pedagogů. Děti se podílejí na tvorbě třídních pravidel. Denně je zařazováno hodnocení činností dětí v komunitním kruhu. Je udržována rovnováha mezi činnostmi řízenými, spontánními a relaxačními. Odpočinek dětí vychází z individuálních potřeb dětí. Klidový režim je spojen se čtením pohádek a poslechem relaxační hudby.

V první třídě se paní učitelky zaměřují na utváření základů hygienických, společenských a pracovních návyků. Rozvíjí komunikační dovednosti, věnují pozornost správné výslovnosti-ve třídě pracuje logopedický preventista.

Ve druhé třídě pracujeme zpravidla s dětmi 5-6letými a s dětmi s OŠD. Zde probíhá cílevědomá příprava dětí na vstup do základní školy. Činnosti jsou voleny tak, aby docházelo k harmonickému rozvoji celé osobnosti dítěte. Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností vedou k samostatnosti a zvládání zadaných úkolů v centrech aktivit. Snažíme se děti cíleně motivovat, ale nepřetěžovat. Stále je udržována rovnováha mezi řízenými činnostmi, spontánními a relaxačními. Klidový režim je zachován. Čtou se příběhy na pokračovaní a pokud děti neusnou paní učitelky se jim individuálně věnují. Jedná se o různé činnosti u stolečku, práce s písankou, pracovní listy, logicco. Musí se ale zohlednit respektování klidového režimu pro spící děti.

V obou třídách pracujeme s prvky vzdělávacího programu „Začít spolu“

Dbáme na individuálním přístupu k dítěti. Klademe důraz na podnětné prostředí, kooperativní a prožitkové učení. Třída je členěna do koutků-center aktivit.

Děti jsou vedeny k samostatnosti, spolupráci, vzájemnému respektu. Učí se naslouchat, vyjádřit názory, myšlenky. Učíme se hrou a zároveň připravujeme sebevědomého jedince.

Každá třída si zpracovává svůj třídní vzdělávací program podle školního vzdělávacího programu naší mateřské školy s názvem „Sluníčko zahradníkem“.

V naší mateřské škole probíhá 1x týdně po skončení provozu logopedie. Vede ji logopedický asistent. Výuka probíhá za účasti rodičů. Přednostně jsou zařazovány děti předškolního věku, v nutných případech i mladší-dle závažnosti logopedického problému.

Skip to content