Podmínky pro vzdělávání dětí

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami, je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje škola. Člení se podle organizační, pedagogické, finanční náročnosti do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně zajišťuje škola i bez doporučení ŠPZ. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení.

Děti se speciálně vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány podle plánu pedagogické podpory, který společně sestavují učitelky. Stanoví si metody práce s dítětem, způsob kontroly, vyhodnocování a osvojení potřebných dovedností. Vývoj dítěte je vyhodnocován a konzultován se zákonným zástupcem. Záznamy se zaznamenávají do formulářů PLPP a kontrolu provádí ředitelka školy. Zajišťujeme vhodné podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika a potřeb těchto dětí. Zajišťujeme dostatek vhodných pomůcek a materiálu pro kvalitní rozvoj.

PLPP pro první stupeň postižení vypracováváme v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

K úspěšnému vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními škola zabezpečí

 • spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
 • dle stupně přiznaného PP asistenta pedagoga
 • plánování a organizace činností včetně obsahu, forem, metod vzdělávání
 • speciálně vzdělávací potřeby dítěte
 • doplňování a úpravy IVP dle potřeb dítěte
 • seznámení zák. zástupců s IVP
 • zaměření se na samostatnost, sebeobsluhu, základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku a stupni postižení

Vzdělávání nadaných dětí

Pro nadané dítě je žádoucí, aby jeho mimořádné schopnosti byly odhaleny již v předškolním věku, aby nastupovalo do první třídy základní školy již se zmapovanými výchovnými a vzdělávacími potřebami, které má. Základní škola pak může pružněji na jeho potřeby reagovat. Mateřská škola se metodou včasné diagnostiky snaží odhalit mimořádné schopnosti a nadání dětí.

Metody-pozorování, anamnéza, rozhovory, analýza kresby, hry dítěte

Nadané děti se liší od svých vrstevníků v oblasti jemné a hrubé motoriky, kreativity, intelektem, úrovní řeči, zájmem o encyklopedie, časným čtením, bohatou slovní zásobou, mimořádnými schopnostmi v oblasti pohybové nebo umělecké.

Mateřská škola doporučí rodičům vyšetření ve školském poradenském zařízení a to po zjištění mimořádného nadání doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu. V realizaci bude postupováno v úzké spolupráci s rodiči a obsah vzdělávání rozšířen nad rámec stanovených aktivit

Vzdělávání dětí dvouletých

Vzhledem k postupným změnám školské legislativy je záměrem naší školy co nejlépe připravit a následně realizovat vzdělávání dětí, které dovršily při nástupu do mateřské školy věku dvou let(pokud budou do mateřské školy z důvodu poklesu počtu dětí starších do budoucna přijímány)

Podmínky je nutné připravit v oblasti personální, průběžné vzdělávání učitelek v této oblasti, dále pak v oblasti bezpečnosti-zajistit bezpečný pohyb v prostorách třídy i při pobytu venku, didaktické pomůcky a věcné zařízení odpovídající věku dětí. Podmínky v oblasti životosprávy (osobní hygiena, pleny, atd., specifický režim dne-zvýšená potřeba spánku), i v oblasti metodiky.

Ve výchově a vzdělávání dětí mladších tří let se budou učitelky snažit o naplnění těchto priorit

 • Spolupracovat s rodinou a vytvářet podmínky pro zajištění organické provázanosti režimu dvouletého dítěte v rodině i mateřské škole
 • Individuálně podporovat aktivitu dětí, zvídavost, snahu po objevování, ale zároveň je nepřetěžovat
 • Vytvořit pevné základy pro postupné osamostatňování dítěte v oblasti sebeobsluhy a socializace směřující k rozvoji osobnosti
 • Učitelky budou respektovat jejich specifické potřeby a zájmy, vyvarují se nežádoucího poučování, manipulativního jednání a preferování zájmů dospělých nad zájmy dětí
 • učitelky uplatňují k dítěti laskavý a důsledný přístup
 • mateřská škola podporuje pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou

Hrubá motorika

-dobře chodí, dobře běhá, střídání nohou při chůzi ze schodů, s oporou stoupá do schodů, skáče snožmo, krátkou dobu se udrží na jedné noze, skáče z malé výšky, kopne do míče

Jemná motorika

-manipuluje s předměty, střídavě používá obě ruce, staví věže, rozebírá a ukládá předměty, maluje prsty- čmárá

Skip to content