Charakteristika vzdělávacího programu

ŠVP vypracoval celý kolektiv školy a je v souladu s RVP PV a jeho cíli a kompetencemi, zohledňuje podmínky mateřské školy ve Francově Lhotě. Metody a formy práce vychází z prostředí ve kterém žijeme a co nám nabízí blízké okolí a příroda , která nás obklopuje. Držíme se tradic našeho regionu Valašska. Školní vzdělávací program nese název“ Sluníčko zahradníkem“, nese v sobě prvky z programu „začít spolu“.

Integrované bloky a vzdělávací cíle jsou rozpracovávány do třídních vzdělávacích programů. Oblasti jsou propojeny a vytváří funkční celek. V těchto je zdůrazňován zájem dětí o nabízenou činnost, přizpůsobení práce věku dětí, a samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti, jeho schopnostem, možnostem a zkušenostem.

Naším hlavním cílem je spokojené dítě, vytváření pohodového prostředí s přátelskou atmosférou, vzájemnou důvěrou a úctou k sobě, ostatním, všemu živému i neživému. Chceme v dětech rozvíjet samostatnost, toleranci, odpovědnost za své chování. Také komunikační schopnosti a dovednosti naslouchat druhému. Využíváme netradiční metody práce, při které budeme podporovat osobnost dítěte a podílet se na jeho zdravém rozumovém, tělesném, citovém rozvoji. Pokládáme základy celoživotního vzdělávání.

Specifické vzdělávací cíle v souladu s RVP PV

-rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě

-rozvíjet citové vztahy k okolí

-rozvoj schopností vyjádřit pocity, dojmy, prožitky

-získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci

-schopnost navazovat vztahy k druhým lidem

-posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému

-ochrana osobního soukromí a bezpečí

-rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

-vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

-osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody

Náplň ŠVP vede k vytváření základních klíčových kompetencí

  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
  • kompetence činnostní a občanské
Skip to content