Řízení mateřské školy

Mateřská škola Francova Lhota má 7. kmenových zaměstnanců. 4 učitelky a 3 provozní pracovníky. Využíváme možnost získání pracovníků prostřednictvím projektů (šablony) nebo z Úřadu práce. Dle potřeby i asistentů pedagoga jako podpůrné opatření pro děti se SVP.

O vaše děti se starají:

Ředitelka-Lucie Brlicová

učitelky-Gabriela Juráňová

                 Jana Dubovcová

                Bc.Radka Capilová

 

Kuchařka-Jana Kořenková

Uklizečka-Jana Kindlová

Vedoucí stravování+účetní-Markéta Novosadová

 

Všechny učitelky mají odbornou kvalifikaci a dále se vzdělávají. Ředitelka vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání pracovnic, absolvují semináře, DVPP.S obsahem absolvovaného semináře seznamuje ostatní kolegyně na poradách. Využíváme také nabídky seminářů a projektů pro děti z projektu MAS. Zajišťujeme i besedy s odborníky z PPP, učiteli ze základní školy.

Snaha o každodenní vzájemnou komunikaci, předávání informací a zkušeností je základem úspěšné práce naší mateřské školy. Pracujeme v ovzduší vzájemné důvěry, kde každý má právo říct svůj názor. Důraz je kladen na týmovou práci.

Prostředky realizace:

-osobní kontakt- pedagogické rady, provozní porady, hospitace, příležitostné návštěvy

-elektronická pošta

-telefonické hovory

Ředitelka zpracovává pracovní náplně všech zaměstnanců, v případě potřeby plán požadovaných činností a s nimi souvisejících kompetencí, uvedené v pracovních náplních všech zaměstnanců společně mění. Podle plánu kontrolní činnosti vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě práce, nabádá k plnému nasazení.

Vytváří prostor k názoru, myšlenkám a spolurozhodování na jakých principech do budoucna stavět.

Ředitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s pedagogickým sborem, je schvalován a projednáván na pedagogických poradách. Realizace vychází z poznatků a analýzy uplynulého období a z RVP PV.

Ředitelka pravidelně provádí kontrolní a hospitační činnost, posléze je s každou učitelkou veden rozbor hospitace, vše se zaznamenává do záznamů o hospitační činnosti. Kritéria pro hodnocení pedagogických pracovníků jsou stanovena a umístěna na společné nástěnce v prostorách chodby.

Pedagogové MŠ vykonávají v pracovní době

  • přímou pedagogickou činnost
  • práce související s přímou pedagogickou činností
  • další činnosti

Jedná-li se o výkon jiné, než přímé pedag. činnosti nebo činnosti s ní související, vykonává učitelka sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhne a na místě, které si sám určí. Učitelky v jednotlivých třídách pravidelně sledují průběh a vývoj výchovně vzdělávacího procesu, hodnotí a evaluují tematické bloky a výsledky zaznamenávají do záznamových listů. Celý rok monitorují vývoj každého jednotlivce a postřehy a posuny zaznamenávají do diagnostických listů o dítěti.2x za rok probíhá evaluace. Učitelky se podílí na vytváření TVP, který stále doplňují. TVP jsou v každé třídě odlišné. Pokud dojde k zastupování nepřítomné učitelky, vždy se snaží maximálně doplňovat.

Překrývání učitelek obou tříd je stanoveno dle rozpisu pracovní doby, která je umístěna na nástěnce pro zaměstnance školy v prostorách chodby v přízemí

Skip to content