Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá dle novely školského zákona § 34 zákona č. 561/2004 Sb v měsíci květnu od 2.5 do 16.5 v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.Ty však nemají na umístění právní nárok.

Od 1.9.2017 je pro děti narozené do 31.8.2012 docházka do MŠ povinná.

Rodiče těchto dětí jsou povinni v rámci přijímacího řízení své dítě přihlásit do příslušné spádové  MŠ. ( informace o tom, která MŠ je pro dítě spádová, získá rodič na obecním úřadě ) Dítě může docházet i do jiné MŠ, ale o této skutečnosti musí rodič informovat vedení spádové MŠ.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech ( netýká se prázdnin ) a to souvisle 4 hodiny denně.  V MŠ Francova Lhota je to v době od 8.00 do 12.00 hod.

Předem známou nepřítomnost předškoláka je rodič povinen oznámit v MŠ telefonicky den předem do 12.00 hod na čísle 571 458 110.

Nenadálou nepřítomnost dítěte – nemoc, úraz atd. – oznámí rodič škole nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti.

Dlouhodobě neomluvenou absenci dítěte plnícího povinnou předškolní docházku bude řešit ředitelka MŠ ve spolupráci s obcí.

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání :

  • individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení mateřské škole :

     Zákonní zástupci těchto dětí písemně oznámí při zápisu do MŠ, že si budou své dítě připravovat na školní docházku sami.

Ředitelka MŠ doporučí dle § 34b odst.3 školského zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno – viz ŠVP pro MŠ Francova Lhota.

Následně jsou zákonní zástupci těchto dětí povinni se dostavit s dítětem k přezkoušení, kde škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, také škola může doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti. V letošním roce stanovuji termín pro přezkoušení  bude v týdnu od 7-11.122021.

Pokud se rodič s dítětem nedostaví k přezkoušení  v řádném ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka MŠ v souladu s§ 34b odst.4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst.2 písm. k) školského zákona.

Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato ( § 34 odst.5 školského zákona)

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy.  Po odevzdání od lékaře potvrzené Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se dítě účastní přijímacího řízení, které se řídí stávajícími předpisy a kritérii stanovenými pro přijímání dětí na další školní rok.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ( s výjimkou dětí předškolních – které dovrší do 31.8. daného roku 5 let ), má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Skip to content