Práva a povinnosti

Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy ve stanovených konzultačních hodinách po skončení pracovní doby učitelky (ředitelky), a to vždy po předchozí dohodě
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

Dítě má právo:

 • být respektováno jako jedinec s možností všestranného rozvoje (právo rozvíjet všechny své schopnosti, dovednosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, právo projevit své pocity a názory…), a to jak ze strany pedagogů, tak ze strany ostatních dětí
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří své vlastní postoje, hodnoty a názory (výběr kamarádů, činností, pomůcek, hraček…)
 • právo na ochranu před sociálně-patologickými jevy (prevence šikany, rovný přistup ke všem dětem v kolektivu, zohledňování individuálních schopností, dovedností a návyků každého dítěte…)

Povinnosti rodičů :

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdr. obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte
 • řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny
 • hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné dle daných pravidel
 • přivádět dítě do MŠ pouze  zdravé
 • oznámit ihned infekční onemocnění dítěte
 • sdělit učitelce každou změnu týkající se např. bydliště, čísla telefonu, zdravotního stavu atd.

Povinnosti dítěte :

 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
 • dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
 • šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami
 • vzájemně si pomáhat a neubližovat si
 • dodržovat osobní hygienu
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům jakékoli přání nebo potřebu
 • plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno
Skip to content