Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 • Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

 • Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše:

 1. dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let
 2. patnácti dětí v případě, že jsou mezi nimi dvě děti od dvou do tří let
 3. dvanácti dětí v případě, že jsou mezi nimi dvě postižené děti nebo jedno postižené dítě a jedno dítě od dvou do tří let

 • Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, sáňkování atd.) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (nejčastěji uklizečka nebo školnice).

 • Pokud učitelka zjistí jakoukoliv závadu na zařízení MŠ, která by ohrožovala zdraví a bezpečnost dětí, je povinna neprodleně tuto skutečnost oznámit ředitelce školy, která je zodpovědná za její odstranění v nejbližší možné době.

 • Budova MŠ je k zajištění bezpečnosti dětí zamykána, a to vždy v době od 8:00 do 10:00 hod. a od 11:30 do 12:00 hod. Odpoledne v době od 12:30 do 14:00 hodin. Kdokoliv přijde do MŠ v tomto časovém rozmezí, musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu.

 • Při pobytu na zahradě jsou učitelky povinny organizovat pobyt venku tak, aby měly přehled o všech dětech.

 • Při vycházkách se děti učí chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost při chůzi po silnici, učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na silnici.

 • Při hře dětí ve třídě učitelka dbá, aby si děti hrály klidně, předchází konfliktům mezi dětmi, nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.

 • Učitelka nesmí odejít od dětí!!! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ.

 • Při tělovýchovných aktivitách dbá učitelka zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Bývá vždy na nejrizikovějším místě, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Před zahájením cvičení v tělocvičně musí vždy zkontrolovat, zda je tělocvičné nářadí v pořádku.

 • Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt oblečených dětí v šatně.

 • Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí.

 • Opatření při úrazu: všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc nebo v nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Jsou povinni o této skutečnosti neprodleně informovat ředitelku školy a zákonného zástupce dítěte.

Každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů.

Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před  projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí :

V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou, přiměřeně jejich věku seznamovány se zdravým životním stylem a upozorňovány na nebezpečí alkoholismu, drog. závislosti, kouření, ale i virtuální závislosti ( televize, video, počítače…)

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedg. pracovníci MŠ monitorink vztahů mezi dětmi v jedn. třídách s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích.

Důležitým prvkem v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedg. pracovníky a mezi pedg. pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Více zde: https://www.matskolafl.cz/uredni-deska/skolni-rad/

Skip to content